AKUSTIKA PRAHA > Služby > Hlukové mapy
cz en

Použití hlukové mapy

 • Strategické hlukové mapy a Akční plány;
 • jeden z nejdůležitějších podkladů pro územní plán nebo regulační plán včetně jejich veřejného projednání;
 • součást územně analytických podkladů pro územní plán a návrhu zásad územního rozvoje;
 • vodítko při návrzích koridorů pro dopravní trasy;
 • součást posuzování vlivů na životní prostředí;
 • podklad pro uvažované záměry protihlukových opatření nebo změn dopravních tras;
 • dostupná informace pro občany o hlukové situaci ve městě;
 • jeden z podkladů pro cenovou mapu města.

Zdroje hluku

Podle požadavku zadavatele lze zahrnout hluk silniční dopravy, železniční dopravy, letecké dopravy na blízkém letišti, průmyslových areálů a jiných významných zdrojů.

Volitelné výstupy hlukové mapy

 •  Grafická hluková mapa s barevně odlišenými pásmy emise hluku prezentovaná v požadovaném měřítku, může mít tištěnou i digitální formu vhodnou pro zveřejnění na internetu;
 • vypočítané hodnoty hluku u zadaných objektů nebo na zadaných dosud nezastavěných místech;
 • statistika počtu osob a objektů zasažených hlukem různých hladin.

Tvorba modelu

 • Cílem je vytvořit co nejvěrnější počítačový model, respektující profil terénu a jeho zvukovou pohltivost, zahrnující budovy včetně výšek, protihlukové clony, valy nebo zářezy aobsahující všechny požadované zdroje hluku, hlavně liniové dopravní trasy;
 • model je tvořen na základě předaných mapových dat zprostředí GIS, případně CAD, nejlépe ve 3D;
 • zadáním silniční dopravy jsou intenzity vozidel vdenní a noční době, skladba dopravního proudu sdělením na osobní vozy, nákladní vozy, autobusy apod., průměrná rychlost pro jednotlivé kategorie vozidel, druh povrchu vozovky, případně výsledky dosavadních měření hluku;
 • doplňující a zpřesňující údaje jsou získávány místním šetřením;
 • pokud jsou k dispozici údaje o počtu trvale žijících obyvatel v jednotlivých budovách, může model sloužit k vyhodnocení počtu obyvatel zasažených hlukem různých hladin.

Reference

 • Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2007, Strategická hluková mapa aglomerace Brno 2007;
 • Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008;
 • projekt „Strategické hlukové mapy – fáze II“, za Sdružení – SHM část Strategická hluková mapa aglomerace Olomouc 2012, Strategická hluková mapa aglomerace Liberec 2012;
 • další hlukové mapy menšího rozsahu.


Akustika Praha s.r.o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefon: 224 312 419 | Tel./Fax: 224 354 361 | akustika@akustika.cz

Akustika Praha je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci pro měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí, měření doby dozvuku a zvukové izolace stavebních konstrukcí a měření činitele zvukové pohltivosti.

edited by N.E.S.P.I.
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi